Firma AGROPOL zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem w sektorze rolniczym oraz handlem środkami do produkcji rolnej.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową strona www. Nowy serwis internetowy z pewnością pozwoli Państwu szybko i przyjemnie zapoznać się z naszą ofertą.


Co nowego w świecie AGROPOL? Bądź na bieżąco z wszystkimi aktualnościami i promocjami. Upewnij się, że nie przegapisz wyjątkowych ofert promocyjnych i akrualności.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że nasza firma po raz kolejny została laureatem konkursu Gazele Biznesu i otrzymała nagrodę dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.
Gazele Biznes 2013 Gazele Biznes 2016

Firma AGROPOL także znalazła się w prestiżowym gronie "Diamentów Forbesa 2016" w rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich latach dynamicznie powiększają swoją wartość.

Stacja atestacji opryskiwaczy...
Opublikował Admin on 21-09-2015 20:09

Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Atestacji opryskiwaczy mogą dokonywać wyłącznie autoryzowane stacje oceny opryskiwaczy

Ogólne zasady przeprowadzania badań:
• Badaniom podlegają opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, nowe i będące w użytkowaniu rolników.
• Dostarczony do badań opryskiwacz powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, pewnie zaczepiony lub zawieszony oraz wyposażony w osłony zabezpieczające ruchome elementy.
• Zbiornik powinien być wypełniony w 2/3 czystą wodą.

Badania mogą się odbywać w siedzibie stacji oceny opryskiwaczy lub u posiadacza sprzętu jeżeli
zapewnione są odpowiednie warunki.

Posiadacz opryskiwacza sprawnego technicznie po wykonaniu badania otrzymuje zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz znak kontrolny.REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W AGROPOL SP. Z O.O.1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w AGROPOL SP Z O.O., miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest AGROPOL SP Z O.O. z siedzibą w BABOROWIE przy ul. Kolejowej 1.
3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona osób i mienia na terenie spółki AGROPOL. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa.
4. Infrastruktura spółki AGROPOL, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: a) Teren posesji przy ulicy Kolejowej 1 w Baborowie
b) Wnętrze budynku biurowego, w tym korytarze, pomieszczenie kasy oraz inne pomieszczenia biurowe,
c) Teren magazynów
5. Monitoring realizowany jest całodobowo.
6. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
7. System monitoringu wizyjnego składa się z:
a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób;
b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym;
c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń.
8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane.
9. Przy wejściu do budynku biurowego, przed wjazdem na teren posesji oraz przy wszystkich wejściach do magazynów umieszcza się tabliczki zawierające piktogram kamery lub napis „Teren monitorowany”.
10. Klauzula informacyjna odnośnie monitoringu zgodnie z Art. 13 Ogólnego rozporządzenia o Ochronie danych osobowych (RODO)
• Administratorem systemu monitoringu jest AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie przy ul. Kolejowej 1;
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem drogą mailową; adres email: rodo@agropol-baborow.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 77 486 90 36 lub korespondencyjnie wysyłając list na adres spółki.
• Monitoring prowadzony w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia;
• Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w spółce AGROPOL jest Art 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r 917 z późn. zm.);
• zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni;
• odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którym Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych.

11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Spółki, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni pracownicy Spółki AGROPOL.
12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich.
13. Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi do 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz.
14. W uzasadnionych przypadkach q celu zabezpieczenia własnego interesu Spółki, na podstawie wniosków osób fizycznych lub w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.
15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Spółki AGROPOL z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze spółki w Baborowie przy ul. Kolejowej 1, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora.
16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu.
17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu.
18. Upoważniona przez Administratora systemu monitoringu sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi: a) numer porządkowy kopii; b) okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych, np.: kamery na parkingu; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię. Kopia przechowywana jest przez Prokurenta w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu.
19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje:
a) numer porządkowy kopii;
b) okres, którego dotyczy nagranie;
c) źródło danych, np.: kamera nr……;
d) data wykonania kopii;
e) dane osoby, która sporządziła kopię;
f) podpis osoby, która sporządziła kopię;
g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii.
20. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku (pkt. 15 regulaminu) przez osobę zainteresowaną.
21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Administratora.
22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za strony internetowej spóło AGROPOL (adres www.agropol-baborow.pl, zakładka Informacje/ochrona danych osobowych) w związku z art. 13 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
23. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Inspektora Ochrony Danych.
24. Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane przez Sąd ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 marca 2019r.

Informacja o ochronie danych osobowych


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROPOL” sp. z o.o. z siedzibą w 48-120 Baborów, przy ul. Kolejowej 1, jako administrator danych osobowych – dalej administrator, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:
1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego,

3. kontakt z Inspektorem Osobowych Danych rodo@agropol-baborow.pl .


Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
2. realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
3. ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.


Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ABC Data umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ABC Data,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.


Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, każda osoba, które Administrator przetwarza dane osobowe posiada uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, każda osoba, której Administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
2. Żądania uzyskania kopii swoich danych; Administrator dostarczy na żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu osobie, której dane dotyczą. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
3. sprostowania Danych osobowych; każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania swoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, każda osoba ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
5. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie osoby, której dane dotyczą takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
6. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami każda osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe jej dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
7. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach każda osoba, której dane dotyczą prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Danych osobowych jej dotyczących, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W razie jakichkolwiek wątpliwości można się skontaktować z Administratorem:
Telefon nr: 77/486-90-36
Adres poczty elektronicznej: rodo@agropol-baborow.pl

PHU Agropol Sp z o.o.
48-120 Baborów,
ul. Kolejowa 1
tel. 77/486-90-36
Środki ochrony roślin, nawozy
Ryszard 696-097-039,
Piotr 784-557-704.
Michał T 795-197-879,
Rafał 787-968-426 przegląd opryskiwaczy,
Michał K 884-265-993,
sprzedaz@agropol-baborow.pl ,
Paliwa,
Janusz 696-069-258,
faktury@agropol-baborow.pl ,

paliwa +48 696-069-258
www.agropol-baborow.pl
agropol@agropol-baborow.pl
O firmie | Oferta | Aktualności | Galeria | Kontakt
Copyright © 2016 AGROPOL All rights reserved.
Web by. INTERMEDIA iem.pl | stat: 0