Firma AGROPOL zajmuje się szeroko rozumianym doradztwem w sektorze rolniczym oraz handlem środkami do produkcji rolnej.Zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową strona www. Nowy serwis internetowy z pewnością pozwoli Państwu szybko i przyjemnie zapoznać się z naszą ofertą.


Co nowego w świecie AGROPOL? Bądź na bieżąco z wszystkimi aktualnościami i promocjami. Upewnij się, że nie przegapisz wyjątkowych ofert promocyjnych i akrualności.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że nasza firma po raz kolejny została laureatem konkursu Gazele Biznesu i otrzymała nagrodę dla najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich przedsiębiorstw.
Gazele Biznes 2013 Gazele Biznes 2016

Firma AGROPOL także znalazła się w prestiżowym gronie "Diamentów Forbesa 2016" w rankingu przedsiębiorstw, które w ostatnich latach dynamicznie powiększają swoją wartość.

Stacja atestacji opryskiwaczy...
Opublikował Admin on 21-09-2015 20:09

Badania sprawności technicznej opryskiwaczy powinny być przeprowadzane w odstępach czasu nie dłuższych niż 3 lata.

Atestacji opryskiwaczy mogą dokonywać wyłącznie autoryzowane stacje oceny opryskiwaczy

Ogólne zasady przeprowadzania badań:
• Badaniom podlegają opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe, nowe i będące w użytkowaniu rolników.
• Dostarczony do badań opryskiwacz powinien być umyty z zewnątrz i wewnątrz, pewnie zaczepiony lub zawieszony oraz wyposażony w osłony zabezpieczające ruchome elementy.
• Zbiornik powinien być wypełniony w 2/3 czystą wodą.

Badania mogą się odbywać w siedzibie stacji oceny opryskiwaczy lub u posiadacza sprzętu jeżeli
zapewnione są odpowiednie warunki.

Posiadacz opryskiwacza sprawnego technicznie po wykonaniu badania otrzymuje zaświadczenie potwierdzające sprawność techniczną opryskiwacza oraz znak kontrolny.Uwaga rolincy !!!

W ostatnim czasie kontrolowaliśmy uprawy rzepaku ozimego jak i zbóż ozimych. Na dzień dzisiejszy na plantacjach rzepaku ozimego w niektórych lokalizacjach został wykryty chowacz brukwiaczek, a nawet chowacz czterozębny dlatego zalecany po nadchodzących zawirowaniach pogodowych wystawianie żółtych naczyń. W pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na plantacje zlokalizowane w sąsiedztwie zarośli sródpolnych, pasach leśnych tzw. korytarzy ekologicznych. Na niektórych uprawach może wystąpić konieczność przeprowadzenia zabiegu T0 czyli czyszczącego, natomiast decyzję o takim zabiegu należy skonsultować ponieważ nie wszystkie plantacje wymagają takiego zabiegu.

Uprawy zbóż ozimych, a w szczególności pszenicy ozimej sianej w zalecanych terminie agrotechnicznym pszenica ta jest w stadium 23-24 BBCH przez co prawdopodobnie nie będzie konieczności przeprowadzania zabiegu dokrzewiającego. Zabieg ten natomiast będzie konieczny na plantacjach sianych w opóźnionym terminie. Cała sytuacja może się zmienić ponieważ prognozy długoterminowe nie napawają optymizmem więc możemy spodziewać się gwałtownego startu wegetacji.
W razie pytań jesteśmy do państwa dyspozycji :) tel. +48 795-197-879, + 48 784-557-704.


Dokarmianie Borem. Czy wiemy wszystko?


Już od wielu lat rzepak ozimy, burak cukrowy, ziemniak czy kukurydza zasilane są tym niezwykle istotnym składnikiem pokarmowym. Jak w krótkim zdaniu opisać ten pierwiastek? Regulator wzrostu komórek roślinnych to najodpowiedniejsze określenie.
Bor odpowiada między innymi za:
Powstawanie prawidłowej struktury ściany komórkowej,
Utrzymywanie stabilności ściany komórkowej,
Wpływa na podziały komórkowe i wzrost komórek w merystemach wierzchołkowych,
Jest swoistych katalizatorem metabolizmu jak i transportu asymilatów w roślinie,
Bierze udział we wzroście generatywnym oraz wzroście łagiewki pyłkowej.
Bor jest najbardziej deficytowym mikroskładnikiem w polskich glebach, szacowane jest, że 70% a nawet 80% gleb w naszym kraju cechuje się jego niską zawartością. Największy problem jest oczywiście na glebach lekkich i piaszczystych, natomiast na glebach cięższych bardziej zwięzłych sytuacja wygląda nieco lepiej, lecz również tu zachodzi konieczność dokarmiania roślin borem. Dzieje się tak, ponieważ jest on łatwo wymywany, szacuje się, że około 300g B/ha, a od 100-650g B/ha jest pobierane wraz z plonem roślin uprawnych. Wiemy, że bor jest potrzebny rośliną przez co nikogo nie trzeba namawiać do jego aplikacji. Ale czy bor borowi równy? Oczywiście nie. Na rynku many do wyboru wiele nawozów zawierających bor, występują one w różnych formach: płyny, proszki, chelaty, sole czy też nawozy makroelementowe wzbogacone w bor. Produkty te w swoim składzie zawierają również różną postać pierwiastka: kwas borowy, boroetanoloamina, octaboran sodu, boran wapnia, pentaboran sodu. Dla zwiększenia efektywności dokarmiania roślin borem należy dobrać odpowiedni nawóz w odpowiedniej formie.
W razie pytań jesteśmy do państwa dyspozycji - tel. +48 795-197-879, + 48 784-557-704


Informacja o ochronie danych osobowych


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROPOL” sp. z o.o. z siedzibą w 48-120 Baborów, przy ul. Kolejowej 1, jako administrator danych osobowych – dalej administrator, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:
1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego,


Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:
1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
2. realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
3. ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.


Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:
1. podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy ("Przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ABC Data umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ABC Data,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.


Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, każda osoba, które Administrator przetwarza dane osobowe posiada uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ponadto, każda osoba, której Administrator przetwarza dane osobowe ma prawo:
1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
2. Żądania uzyskania kopii swoich danych; Administrator dostarczy na żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu osobie, której dane dotyczą. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
3. sprostowania Danych osobowych; każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania swoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, każda osoba ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
4. usunięcia Danych osobowych ("prawo do bycia zapomnianym"); każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
5. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie osoby, której dane dotyczą takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
6. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami każda osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe jej dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
7. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach każda osoba, której dane dotyczą prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Danych osobowych jej dotyczących, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.W razie jakichkolwiek wątpliwości można się skontaktować z Administratorem:
Telefon nr: 77/486-90-36
Adres poczty elektronicznej: agropol@agropol-baborow.pl

PHU Agropol Sp z o.o.
48-120 Baborów,
ul. Kolejowa 1
tel. 77/486-90-36
tel. +48 696-097-039, środki, pasze + 795-197-879, + 48 784-557-704
paliwa +48 696-069-258
www.agropol-baborow.pl
agropol@agropol-baborow.pl
O firmie | Oferta | Aktualności | Galeria | Kontakt
Copyright © 2014 AGROPOL All rights reserved.
Web by. INTERMEDIA iem.pl | stat: 0