Informacja o ochronie danych osobowych

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „AGROPOL” sp. z o.o. z siedzibą w 48-120 Baborów, przy ul. Kolejowej 1, jako administrator danych osobowych – dalej administrator, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności: 

1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,
2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
3. kontakt z Inspektorem Osobowych Danych
rodo@agropol-baborow.pl

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach: 

1. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,
2. realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych
3. ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,
4. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód. 

Administrator może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie: 

1. podmiotom, z którymi Administrator ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Administratora w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Administrator może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z ABC Data umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez ABC Data,
2. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń. 

Administrator zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Administratora. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, każda osoba, które Administrator przetwarza dane osobowe posiada uprawnienie do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Ponadto, każda osoba, której Administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

 1. żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  2. Żądania uzyskania kopii swoich danych; Administrator dostarczy na żądanie kopię Danych osobowych podlegających przetwarzaniu osobie, której dane dotyczą. Za wszelkie kolejne kopie Administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,
  3. sprostowania Danych osobowych; każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do sprostowania swoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, każda osoba ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  4. usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących jej Danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
  5. ograniczenia przetwarzania Danych osobowych; w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie osoby, której dane dotyczą takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
  6. przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami każda osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe jej dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz ma prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
  7. sprzeciwu; w pewnych okolicznościach każda osoba, której dane dotyczą prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z szczególną sytuacją – wobec przetwarzania Danych osobowych jej dotyczących, a na Administratorze może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.

Masz pytanie? Skontaktuj się z Administratorem: 

tel. 77 48 69 036 

Adres poczty elektronicznej: rodo@agropol-baborow.pl 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pop up nr 1 (będzie zdjęcie) 

Czy Twój opryskiwacz ma aktualne badania?

Atestacja opryskiwaczy. Zarezerwuj termin!

tel. 787 964 426

Pop up nr 2 – 

Dyrektywa azotanowa

Zrobimy za Ciebie bezpłatny plan nawożenia azotem. Przeliczymy i wygenerujemy dane. 

Umów się na spotkanie!

tel. 884 265 993

Pop up nr 3 – 

Ewidencja zabiegów

Chcesz mieć większą wydajność?  Zamów bezpłatny, całoroczny plan nawożenia

Pomagamy na każdym polu.

tel. 884 265 993