REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO W PHU AGROPOL SP. Z O.O.

  1. Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego w PHU AGROPOL SP Z O.O., miejsca instalacji kamer, reguły rejestracji i zapisu informacji oraz sposób ich zabezpieczenia, a także możliwości udostępniania zgromadzonych danych o zdarzeniach.
  2. Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego jest PHU AGROPOL SP Z O.O. z siedzibą w BABOROWIE przy ul. Kolejowej 1.
  3. Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona osób i mienia na terenie spółki AGROPOL. Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego na terenie spółki jest zapewnienie bezpieczeństwa.
  4. Infrastruktura spółki AGROPOL, która może być objęta monitoringiem wizyjnym to: 

  a) Teren posesji przy ulicy Kolejowej 1 w Baborowie.

  b) Wnętrze budynku biurowego, w tym korytarze, pomieszczenie kasy oraz inne pomieszczenia biurowe.

  c) Teren magazynów.

5. Monitoring realizowany jest całodobowo. 

6. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu. 

7. System monitoringu wizyjnego składa się z: 

a) kamer rejestrujących zdarzenia wewnątrz i na zewnątrz budynków w rozdzielczości umożliwiających identyfikację osób, 

b) urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym, 

c) monitorów pozwalających na podgląd rejestrowanych zdarzeń. 

8. Elementy monitoringu wizyjnego w miarę konieczności i możliwości finansowych są udoskonalane, wymieniane, rozszerzane. 

9. Przy wejściu do budynku biurowego, przed wjazdem na teren posesji oraz przy wszystkich wejściach do magazynów umieszcza się tabliczki zawierające piktogram kamery lub napis „Teren monitorowany”. 

10. Klauzula informacyjna odnośnie monitoringu zgodnie z Art. 13 Ogólnego rozporządzenia o Ochronie danych osobowych (RODO) 

• Administratorem systemu monitoringu jest PHU AGROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Baborowie przy ul. Kolejowej 1;
• We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się z Administratorem drogą mailową; adres
email: rodo@agropol-baborow.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: 77 486 90 36 lub korespondencyjnie wysyłając list na adres spółki.
• Monitoring prowadzony w celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrony osób i mienia;
• Podstawą wprowadzenia monitoringu wizyjnego w spółce AGROPOL jest Art 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 r 917 z późn. zm.);
• zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 14 dni;
• odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w systemie monitoringu mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub podmioty, z którym Administrator podpisał umowę powierzenia przetwarzania danych.
 

11. Rejestrator wraz z monitorem monitorującym znajdują się w pomieszczeniach Spółki, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają upoważnieni pracownicy Spółki AGROPOL. 

12. Zapis z systemu monitoringu może być udostępniony jedynie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze na ich pisemny wniosek. Nie udostępnia się nagrań osobom fizycznym, ponieważ mogłoby to naruszyć prawa i wolności innych osób trzecich. 

13. Okres przechowywania danych z monitoringu wynosi do 14 dni, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym obraz. 

14. W uzasadnionych przypadkach w celu zabezpieczenia własnego interesu Spółki, na podstawie wniosków osób fizycznych lub w/w organów, w szczególności, gdy urządzenia monitoringu wizyjnego zarejestrowały zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny. 

15. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem danych z monitoringu na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się pisemnie do Spółki AGROPOL z prośbą o ich zabezpieczenie przed usunięciem po upływie standardowego okresu ich przechowywania. Wniosek należy złożyć w Biurze spółki w Baborowie przy ul. Kolejowej 1, w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym zdarzenie mogło zostać zarejestrowane przez monitoring wizyjny. Wnioski złożone po tym terminie mogą nie gwarantować zabezpieczenia obrazu ze względu na jego możliwe usunięcie z rejestratora. 

16. Prawidłowo złożony wniosek musi zawierać dokładną datę i miejsce oraz przybliżony czas zdarzenia. W przeciwnym razie nie będzie możliwości odnalezienia właściwego obrazu. 

17. Mogą występować nieznaczne różnice między czasem rzeczywistym a czasem uwidocznionym na materiale z monitoringu, ponieważ system nie jest synchronizowany z zewnętrznym źródłem czasu. 

18. Upoważniona przez Administratora systemu monitoringu sporządza kopię nagrania z monitoringu wizyjnego za okres, którego dotyczy wniosek osoby zainteresowanej oraz oznacza ją w sposób trwały następującymi danymi: a) numer porządkowy kopii; b) okres, którego dotyczy nagranie; c) źródło danych, np.: kamery na parkingu; d) data wykonania kopii; e) dane osoby, która sporządziła kopię. Kopia przechowywana jest przez Prokurenta w zamkniętym i specjalnie do tego przystosowanym miejscu. 

19. Kopia nagrania podlega zaewidencjonowaniu w rejestrze kopii z monitoringu wizyjnego sporządzonym na wniosek osoby zainteresowanej. Rejestr zawiera następujące informacje: 

a) numer porządkowy kopii; 

b) okres, którego dotyczy nagranie; 

c) źródło danych, np.: kamera nr……; 

d) data wykonania kopii; 

e) dane osoby, która sporządziła kopię; 

f) podpis osoby, która sporządziła kopię; 

g) informacje o udostępnieniu lub zniszczeniu kopii. 

20. Kopia stworzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej zostaje zabezpieczone na okres nie dłuższy niż 4 miesiące i udostępniana jest jedynie uprawnionym instytucjom, np.: Policji. W przypadku bezczynności uprawnionych instytucji przez okres 3 miesięcy kopia podlega fizycznemu zniszczeniu. Przedłużenie okresu przechowywania kopii wymaga złożenia kolejnego wniosku (pkt. 15 regulaminu) przez osobę zainteresowaną. 

21. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, a ich uprawnienie dostępu do tych danych wymaga nadania wyraźnego upoważnienia przez Administratora. 

22. Obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe mogą zostać utrwalone na monitoringu jest realizowany za strony internetowej spółki AGROPOL (adres www.agropol-baborow.pl, zakładka Informacje/ochrona danych osobowych) w związku z art. 13 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

23. Każda osoba ma prawo do żądania sprostowania danych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. Wnioski w tych sprawach należy kierować do Inspektora Ochrony Danych. 

24. Każda osoba, która uważa, że jej dane osobowe są niewłaściwie przetwarzane przez Sąd ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 marca 2019r.